Občni zbor 2010
 Z  A  P  I  S  N  I  K


občnega zbora IPA RK za Pomurje dne 29.10.2010 ob 18.00 uri v prostorih Motela ČARDA v Nemčavcih 39/c.


PRISOTNI: - po seznamu
 
D n e v n i  red:

1.    Izvolitev organov občnega zbora
-    delovnega predsedstva v sestavi predsednika in
dveh članov
-    zapisnikarja in
-    dveh overovateljev zapisnikov

2.    Ugotovitev navzočnosti
3.     Pregled in sprejem zapisnika prejšnjega občnega zbora
4.    Podaja poročil:

-    o delu kluba 
-    športna dejavnost g. KACIJAN
-    o blagajniškem poslovanju
-    poročilo nadzornega odbora

5.    Razprava o poročilih in sprejem poročil

6.    Predstavitev programa dela kluba za leto 2011, razprava in spreje
The discounted online store provides wholesale rolex replica watches UK with Swiss movements.
Place an order for UK cheap replica rolex watches online is convenient and guaranteed.
K tč. 1

Predsednik RIBAŠ pozdravi vse prisotne.

Izvoljeno je bilo delovno predsedstvo in sicer:

-    predsednik g. KACIJAN Danilo
-    dva člana g. HABULIN Tomislav in ZVER Bojan
-    zapisnikar ga. ZORJAN Renata
-    overovatelja g. ZELKO Miroslav in ga. PUCKO Biserka


K tč. 2  

Ugotovljena je bila prisotnost članov na občnem zboru. Pri tem se ugotovi, da je prisotnih premalo članov,  da bi bili sklepčni, zato se je počakalo 30 minut in nato ob 18.30 uri začelo z občnim zborom.

Predsednik društva RIBAŠ Drago glede udeležbe na občnem zboru pove, da je udeležba na občnih zborih društva, glede na število članov, slaba, vendar pa so toliko bolj obiskane prireditve, ki jih prireja društvo.
                                        

K tč. 3

Predsednik delovnega predsedstva g. KACIJAN Danilo predlaga predsedniku društva g. RIBAŠU, da prebere zapisnik prejšnjega občnega zbora, ki je bil dne 30.10.2009.

G. KACIJAN pripomni, da je potrebno v zapisniku z dne 30.10.2009 popraviti 2. točko dnevnega reda, kjer je navedeno: Zaradi nesklepčnosti se je počakalo določen čas in nato nadaljevalo z občnim zborom.

Druga točka dnevnega reda se je spremenila in sicer: Zaradi nesklepčnosti se je počakalo 30 minut in nato nadaljevalo z občnim zborom.

Prisotni so potrdili zapisnik občnega zbora s spremembo.

You can buy best 2023 panerai fake watches UK here with low price and high quality.
Do not miss the 1:1 UK perfect breitling replica watches. Place an order online and fast shipping.

K tč. 4

Pod četrto točko dnevnega reda je sledila podaja poročil in sicer:

Predsednik g. RIBAŠ je podal poročilo o delu kluba – priloga zapisnika.

G. KACIJAN Danilo je podal poročilo o športnih dejavnostih. Pri tem  pove, da so vse prireditve uspele in bile dobro izvedene. Posebej je pohvalil PMP Petišovci za prireditev »Igre na vodi«, ki je bila zelo dobro obiskana in tudi zelo dobro pripravljena. Predlaga, da se pravočasno prijavijo na razpis za sredstva, ker je udeležba na prireditvi vsako leto večja in bodo tako dobili več denarja.

Pohvalil je delo upravnega odbora, vsi se bomo morali še bolj potruditi, ne smemo si dopustiti, da nas drugi kritizirajo.

Poročilo je priloga zapisnika.Ga. PUCKO Biserka je podala poročilo o blagajniškem poslovanju - priloga.

G. ZELKO Miroslav je podal poročilo nadzornega odbora in pri tem povedal, da je bilo pregledano poslovanje društva in niso bile ugotovljene nepravilnosti – priloga zapisnika.


K tč.  5

Pod točko 5 je bila razprava po poročilih, vendar prisotni niso imeli pripomb in so vsa poročila potrdili.


K tč. 6


Predstavljen je bil PROGRAM DELA za leto 2011 v pisni obliki in finančni načrt prireditev RK za Pomurje 2011.

Prisotni so potrdilo program dela.

Sprejet je bil naslednji SKLEP:

-    DA SE UPRAVNI ODBOR POOBLASTI, DA LAHKO SREDSTVA,
KI NISO PORABLJENA, PREUSMERI V DRUGE DEJAVNOSTI.

V oktobru 2011 bodo volitve v društvu, prav tako se pripravljajo spremembe statuta. G. HABULIN, kot predsednik Profesionalne komisije aktov zveze in društev,  je prisotne seznanil z delom komisije. Sedaj največ delajo pri spremembah in dopolnitvah Statuta. Kot prvo se bodo pripravile spremembe Statuta zveze, kjer se bo uredilo članstvo – tudi pridruženo članstvo. Regionalni klubi bodo dali pripombe. Spremembe bo potrebno pripraviti do maja 2011. Ko bo Sekcija spremenila statut, bodo sledile spremembe statuta društev. Določila se bodo tudi pravila o dodeljevanju pomoči za športne prireditve in tudi dodelitev pomoči pri socialnih problemih. Sam bo aktivno sodeloval pri spremembah.

G. KACIJAN je v tej zvezi povedal, da IPA ne sme izgubiti svoje pomembnosti. Mora se vedeti, kdo je lahko član in kdo ne more postati član, to mora veljati enako za celotno Sekcijo z Regionalnimi klubi. Mora se točno določiti, kdo je lahko častni član in kdo podporni član društva.

G. OSTERC meni, da imajo tudi člani v Avstriji dvojna merila glede članstva, če ima član IPA službeno izkaznico, ga drugače obravnavajo, kot pa če ima samo člansko izkaznico.

G. KACIJAN     se s tem ne strinja, saj je IPA društvo in je verodostojna samo članska izkaznica.

G. RIBAŠ je povedal, da se  postavlja vprašanje »Kdo je član IPE«. To je različno urejeno po državah, ni točno določeno v Svetovnem statutu.

Občni zbor je bil zaključen ob 20.00 uri.
ZAPISNIKAR:                                                                PREDSEDNIK:
ZORJAN Renata                                                             RIBAŠ Drago

OVEROVATELJA:

ZELKO Miroslav

PUCKO Biserka
 
© Regionalni klub IPA za Pomurje 2023
Ul. Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota, Slovenija, Tel.: ++386 02 532-14-53, Fax : ++386 02 526-80-42, E-pošta: drago.ribas@policija.si