Ob�ni zbor 2009
Na podlagi 1. to�ke, 3. odstavka 23. �lena Statuta Regionalnega kluba IPA za Pomurje je Upravni odbor na svoji seji dne 02.10.2009 sklenil, da bo sklical redni ob�ni zbor dru�tva.

Spo�tovani!

Vabimo Vas, da se udele�ite letnega ob�nega zbora IPA Regionalnega kluba za Pomurje, ki bo izveden v Motelu �arda v Nem�avcih 39/c
AAA 2023 rolex replica can be found from the online store. All the collections are available.
Swiss official rolex fake UK for sale are cheap for men and women.
dne 30.10. 2008 ob 18.00 uri

z naslednjim dnevnim redom:

1. Izvolitev organov ob�nega zbora

- delovnega predsedstva v sestavi predsednika in dveh �lanov
- zapisnikarja in
- dveh overovateljev zapisnikov

2. Ugotovitev navzo�nosti

3. Pregled in sprejem zapisnika prej�njega ob�nega zbora

4. podaja poro�il
- o delu kluba � predsednik
- �portna dejavnost g. Kacijan
- o blagajni�kem poslovanju
- poro�ilo nadzornega odbora

5. Razprava o poro�ili in sprejem poro�il

6. Predstavitev programa dela kluba za leto 2010, razprava in sprejem


predsednik Regionalnega kluba IPA za Pomurje
Drago RIBA�

Nadaljevanje v dokumentu spodaj

© Regionalni klub IPA za Pomurje 2024
Ul. Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota, Slovenija, Tel.: ++386 02 532-14-53, Fax : ++386 02 526-80-42, E-pota: drago.ribas@policija.si