Zapisnik upravnega odbora 15.09.2010

Zapisnik upravnega odbora IPA Regionalni klub za Pomurje, ki je bil  dne 15.09.2010 ob 13.00 uri v sejni sobi  PU M. Sobota, si lahko peberete v nadaljevanju...

IPA REGIONALNI KLUB
ZA POMURJE
Št. IPA- 5 /2010

                                                               Z A P I S N I K

upravnega odbora IPA Regionalni klub za Pomurje dne 15.09.2010 ob 13.00 uri v sejni sobi  PU M. Sobota.

PRISOTNI: predsednik RIBAŠ Drago, PRŠA Jožef, PUCKO Biserka, KEPE Manfred,
                     SRAKA Marjan, ŠIPLIČ HORVAT Vesna, REIHS Karel, ZELKO Miroslav,
                     ŠKERLAK Slavko, KACIJAN Danilo, ZORJAN Renata in predstavnik
                     Carine.         

ODSOTNI: ŠOBAK Janko, ŠERUGA Denis, HABULIN Tomislav, ROJKO Milan,
                     KAROLY Karel BAGLADI Ladislav, predstavnik Zaporov

D n e v n i  r e d :

1. Prireditve v II. polletju
2. Občni zbor
3. Razno

K tč. 1

Predsednik g. RIBAŠ pozdravi prisotne in jih seznani s sejo IPA Sekcije, ki je bila dne 31.08.2010, g. KACIJAN pa se je udeležil seje IPA Sekcije dne 01.07.2010 in je prav tako na kratko prisotne seznanil z ugotovitvami in sklepi, ki so jih sprejeli.

PRIREDITVE:

- VETERANSKI TURNIR – g. Kacijan predlaga, da bi se turnir izvedel v telovadnici in na OŠ Rogašovci.

        SKLEP: Turnir se bo izvedel 23.10.2010 v telovadnici Rogašovci

- GOLF – g. ŠKERLAK predlaga, da se prireditev ne bi izvedla, saj je vse skupaj predrago in bomo ta denar raje namenili za drugo prireditev - KOLESARSKI MARATON.

        SKLEP: UE potrdi predlog.

- DEDEK MRAZ - Prireditev se bo izvedla 19.12.2010, predsednik predlaga, da se vpraša komandirja PP Murska Sobota, če je pripravljen tudi to leto izvesti prireditev.

         SKLEP: ZORJAN Renata bo vprašala komandirja PP Murska Sobota.

 Predsednik prisotne seznani, da bo od 23.09.2010 do 25.09.2010 od 09.00 do 19.00 ure potekal Sejem obrambe in zaščite SOBRA v Gornji Radgoni. Predstavitev na sejmu bo pripravilo tudi društvo SEVER in IPA. IPA bo predstavitev pripravila v obliki panojev, pokalov, INSIGNE.

         SKLEP: Predstavitev bo potekala skupno z društvom SEVER, v četrtek in soboto skrbita za predstavitev  predstavnika društva SEVER, v petek pa  g. KACIJAN Danilo in ŠIPLIČ HORVAT Vesna. Predsednik RIBAŠ bo preko predsednika Sekcije FICKA in blagajnika HRNČIČA poskrbel za INSIGNE.

K tč. 2

Sklenjeno je bilo, da bo občni zbor potekal 29.10.2010 v ČARDI, za rezervacijo poskrbi ŠIPLIČ HORVAT Vesna. Do 01.10.2010 je potrebno pripraviti poročila blagajnika, nadzornega odbora, športne prireditve in jih poslati predsedniku RIBAŠU. Prav tako je bilo dogovorjeno, da se UO spet sestane v začetku oktobra 2010.

K tč. 3

Izvedena je bila korespodenčna seja: Pri pripravi proslave ob dnevu policije sodelujejo oba sindikata in društvo Sever. Pri finančni konstrukciji manjka 200 EUR za plačilo ozvočitve. Organizator je predlagal, da bi pomagal regionalni klub.

Predlagani SKLEP:  Regionalni klub IPA za Pomurje pomaga pri organizaciji proslave PU M. Sobota ob dnevu policije s prispevkom 200 EUR, ki se plača iz postavke sredstva za delo UO. Za pomoč se je opredelilo 9 članov in tako je bil sklep sprejet.

Izvedena je bila korespodenčna seja: Naša člana iz PPP M. Sobota CELEC Dušan in EVSP MIHOLIČ Darko prosita za pomoč 105 EUR po osebi za prijavnine in stroške goriva.

Predlagani SKLEP: da se jima dodeli vsakemu po 105 EUR. Za pomoč oz. prispevek se je opredelilo 10 članov in tako je bil sklep sprejet.

Izvedena je bila korespodenčna seja: Skrbnik domene za spletno stran je obvestil predsednika, da je veljavnost pred iztekom in sicer 17.06.2010.

Predlagani SKLEP: domena za spletno stran Regionalnega kluba IPA za Pomurje se podaljša za eno leto z istim izvajalcem. Sklep je potrdilo 10 članov UO, tako je bil sklep sprejet.

Vsi sklepi s korespodenčnih sej so bili  prisotnim prebrani in so vsi potrdili že sprejete sklepe.

Na društvu so prispele pristopne izjave in sicer:

- SEREC Romana
- RECEK Damir

Upravni odbor je potrdil sprejem zgoraj navedenih.

ZORJAN Renata prisotne seznani, da bo PP Murska Sobota izvedla dne 17.09.2010 izlet na Madžarsko, obiskali bodo tudi PP Šijofok in v tej zvezi prosi za darila.

Sprejet je bil sklep, da se PP Murska Sobota dodeli darilo.
Seja je bila zaključena ob 14.00 uri.

Wish you find replica watches for uk sale from the discounted website. They are suitable for both men and women.

If you like forever classic fake watches, you cannot miss the Swiss quality replica rolex watches for sale.

ZAPISNIKAR:                                                                             PREDSEDNIK:
ZORJAN Renata                                                                          RIBAŠ Drago

© Regionalni klub IPA za Pomurje 2022
Ul. Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota, Slovenija, Tel.: ++386 02 532-14-53, Fax : ++386 02 526-80-42, E-pošta: drago.ribas@policija.si