Zapisnik seje upravnega odbora sep. 2009
IPA REGIONALNI KLUB
ZA POMURJE

Št. IPA- 10 /2009

Z A P I S N I K

upravnega odbora IPA Regionalni klub za Pomurje dne 18.09.2009 ob 13.00 uri v sejni sobi  PU M. Sobota.

PRISOTNI: predsednik RIBAŠ Drago, KACIJAN Danilo, PUCKO Biserka, ŠOBAK                                
                      Janko,  ZELKO  Miroslav,  ŠIPLIČ HORVAT Vesna,  REIHS Karel,
                      KEPE Manfred,  ZORJAN Renata, predstavnik carine SEČKO Robert,
                      Predstavnik zaporov HOZJAN Damjan

ODSOTNI: ŠERUGA Denis, ZVER Bojan, BAGLADI Ladislav, PRŠA Jožef, NEMEŠ
                     Andrej, HABULIN Tomislav,  KAROLY Karel, SRAKA Marjan, ŠKERLAK
                     Slavko
D n e v n i  r e d :

1. Prireditve v letu 2009
2. Občni zbor
3. Predlogi za promocijska darila
4. Razno

K tč. 1

Predsednik g. RIBAŠ pozdravi prisotne in pove, da je  bilo večina prireditev, ki so  bile planirane v I. polletju,  uspešno realiziranih.

Izvedeno ni bilo državno prvenstvo v keglanju. . Pri tem pove, da bo prireditev dne 23.10.2009, obvestilo pa bo g. ZVER Bojan poslal na vse enote, ko dobi potrditev.

Prav tako še ni izveden GOLF TURNIR. 

Glede organizacije iger v Odrancih, se predsednik zahvali g. KACIJANU za dobro pripravo.

G. KEPE Manfred pove, da člani iz Madžarske hočejo sodelovati z IPA RK za Pomurje, saj so s tem, ko se je ukinila PMP Dolga vas, izgubili stik.

Glede prireditve DEDEK MRAZ je upravni odbor sklenil, da se ponovno vpraša komandirja PP M. Sobota BRAČKO Andreja, če bo pripravil prireditev, saj je do sedaj  to dobro izvedel. Primeren datum bi bil 27.12.2009. Pri izvedbi prireditve so komandirju ponudili pomoč ga. PUCKO Biserka, ga. ŠIPLIČ HORVAT Vesna in g. KACIJAN Danilo. ZORJAN Renata bo komandirja PP M. Sobota seznanila z odločitvijo upravnega odbora, predsednik pa bo naknadno govoril z njim. 

K tč. 2

Upravni odbor je sprejel SKLEP, da se bo občni zbor izvedel dne 30.10.2009 v gostinskem lokalu ČARDA.

Predsednik bo pripravil poročilo o delu društva, g. KACIJAN bo podal poročilo o prireditvah v letu 2009, ga PUCKO Biserka pa poročilo blagajnika. Potrebno bo pripraviti tudi poročilo nadzornega odbora, g. ZELKO bo opozoril člane nadzornega odbora, da pripravijo poročilo.


K tč. 3


Glede promocijskih daril je ga. ŠIPLIČ HORVAT Vesna povedala, da se je pozanimala za izdelavo vrečk z oznako IPA. Pri tem pove,  da je možna izdelava za ceno 1.5 EUR po komadu (najmanj 300 kom), če je manj je cena višja. Prav tako je potrebno plačati 300 EUR, da pripravijo vse za tiskanje. Glede nalepk za buteljke so pripravljeni izdelati 100 kom za ceno 30 EUR.

Sprejet je bil sklep, da se prinesejo določeni artikli  oz. prospekti za promocijska darila in se bo upravni odbor na naslednji seji odločil o izdelavi oz. naročilu.


K tč. 4


V letu 2009 nismo pripravili OKROGLE MIZE, pri tem predsednik pove,  da je vsega preveč in bo okroglo mizo težko pripraviti.

G. KACIJAN je povedal, da je naše društvo najbolj aktivno na PU M. Sobota. Pri tem se zahvali blagajničarki PUCKO Biserka, saj ime precej dela in to delo dobro opravlja.

Seja j bila zaključena ob 14.00 uri.

You can place an order for your favorite uk 1:1 replica watches China online.

2021 Newest fake watches on sale! With less money, you can possess uk best quality fake watches!
ZAPISNIKAR:                                                                             PREDSEDNIK:
ZORJAN Renata                                                                          RIBAŠ Drago


© Regionalni klub IPA za Pomurje 2022
Ul. Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota, Slovenija, Tel.: ++386 02 532-14-53, Fax : ++386 02 526-80-42, E-pošta: drago.ribas@policija.si